Сряда, Май 25, 2016
   
Text Size
Идентификация
image image image
Икономическа информатика - модерна специалност, която има за цел да обучи учениците и да им даде образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти.
Организация на хотелиерството - учениците придобиват знания и умения в областта на хотелиерския мениджмънт, овладяват основните изисквания при обслужване на клиенти от различните работни звена в хотела, в туристическата агенция и бизнес центровете.
Училищен център на УТФ Гимназия ,,Булпрогрес” е единственото частно училище, което притежава собствен център на учебно-тренировъчни фирми (УТФ), информационно подсигурен от софтуерните продукти на фирма ,,Клик”.

Акредитация и лицензи

Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика "БУЛПРОГРЕС"

Лицензи:

 • За професионална гимназия ,,Булпрогрес”:

РД 14-50/96г., РД 14-02/97г., РД 14-60/98г.,

РД 14-120/2004г. и РД 14-108/2006г.

 • За езикова гимназия ,,Булпрогрес”

  РД 14-131/2004г.

 • За туроператор

  No-04651/2001г.

ЧПГ Булпрогрес

Началото: През 1991 година в България възниква Първата частна школа за специализирани курсове по икономика ,,Булпрогрес”, основана от Катя Богомилова и Величко Бельовски. Школата утвърждава своя имидж сред деловите среди като образователен център, създаващ висококвалифицирани кадри в областта на: счетоводството, банковото дело, рекламата и застраховането. В школата са получили своята професионална квалификация и преквалификация 1080 курсисти, от които 240 рекламни агенти, 120 застрахователи, 240 оперативни банкови служители, 400 счетоводители и 80 мениджъри. Завършилите работят успешно в много водещи фирми, банки, организират свой бизнес.

Гимназията: През 1996 година, школата се преобразува в частно училище и с лиценз от Министерство на образованието и науката придобива статут на професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика.

Експанзия: Впоследствие собствениците разширяват дейността с разкриването на четири професионални колежи:  2004г. в София - ЧПК,,Булпрогрес";  2005г. в София -  ЧПК,,Бизнес";  2007г. в Кюстендил - ЧПК,,Бизнес"; 2010г. във Велинград - ,,Булпрогрес".

Учебен процес

 • Акценти: приложение на съвременни ИТ в обучението, интензивно чуждоезиково обучение, добра професионална подготовка, модерно организирани учебни практики, контрол и дисциплина по време на учебно-възпитателния процес.
 • Организация: учебните занятия са в едносменен режим от 8.00 часа при блоково разпределение на учебните часове, което дава възможност за олекотяване на учебната програма и постигане на по-голяма успеваемост от страна на учениците. Обучението се провежда в малки групи (8-12   ученика в клас).
 • Преподаватели: висококвалифицирани преподаватели - практици, университетски преподаватели (БАН, УНСС, ЮЗУ и др.) и специалисти от деловия бизнес: одитор от Сметната палата, лектори от Министерство на икономиката и БНБ, аспиранти от Cambridge, адвокати, дипломати и др.

jomsocial

ПРИЕМ

след завършен 7(8)-ми клас

Първи прием: до 30 април. Подписват се договорите с родителите на новите ученици, които се приемат без конкурсен изпит.

Втори прием: след 30 април. Попълват се свободните места по специалности.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

- При подписване на договора за професионално обучение се прилагат молба и анкетен лист (по образец); 
- След приключване на учебната година от предходното училище се представят: Удостоверението за завършен клас, Удостоверение за преместване, Бележка за подлежащи, Характеристика, Медицински картон, Лична здравно-профилактична карта и 4 броя снимки.

ПОЛУЧАВАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Диплома за средно образование, в която влизат оценките от изучаваните през курса на обучение предмети от ЗООП, ЗПП и ЗИП. Същите формират успеха на ученика. В дипломата се записва професията и специалността.


2. Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация. Тази диплома дава право за започване на работа  по съответната професия.


3. Стажантска книжка, в която са отразени отработените часове на реални работни места по учебна и производствена практика. Книжката служи като предимство при започване на работа.


4. Удостоверения и сертификати за завършени професионални обучения – получават се ежегодно от учениците за всеки завършен спец курс през учебната година.

 

Учебна практика

Учебната практика се провежда паралелно на теоретичната подготовка за всеки клас по изброените по-долу предмети за съответните специалности. Съпътствана е с разработване на курсови проекти, индивидуални практически задания, комуникативни тренинги и ролеви игри.

Производствена практика

Производствената практика е с продължителност три седмици - от 15 юни.

Провежда се в базовите предприятия на гимназията.

Нашите колежи

Философията на колежанското образование е да обучава кадри, които за кратък срок (само две години ) да придобият знания, умения и професионални компетенции, за да се превърнат в конкурентно способна работна сила, адекватна на потребностите на пазара на труда.

За Skype контакт с нас

call bulprogress

Постижения и реализация

Завършили:
-14 випуска в приема след 7-ми и 8-ми клас; 
- 10 випуска в приема след средно образование. 
Реализирани:
- 98% продължиха образованието си във водещи  университети в България, Германия, Австрия, Испания, Дания, Холандия и Англия;
- 60% от завършилите висшето си образование работят в сферата на деловия бизнес – туроператор „Tangra tour”, хотел „Лозенец”, р-т „Панорама”, хотел „Журналист” - гр. Варна, р-т „Класик”, р-т „Мания” и др.
- 30% развиват собствен бизнес -  „Българско гурме общество” – Таньо Шишков (сомелиер на България 2006г.), „Нео лоджик” ООД (логистика), „Лулчев” ЕООД (транспорт), верига р-ти „Мания”, хотел ,,Хорсшуу” – Лас Вегас, хотел  ,,Хавана” – Валенсия и др.
- 10% специализират в САЩ, Япония, Испания, Германия, Англия.

Акценти

Компютърно обучение
Компютърно обучение по специализирани софтуерни продукти в кабинет с индивидуално работно място за всеки ученик, свързани в мрежа и постоянен интернет., уникален софтуерен продукт ,,КЛИК” за работа на учебно-тренировъчните фирми във виртуална среда, дарен от самите автори на продукта.

Интензивно чуждоезиково обучение
Интензивно чуждоезиково обучение на високо ниво с подготовка за изпитите за международни сертификати за владеене на чужд език: Pitman, Cambridge, TOEFL, SAT, IELTS, SPRACHDIPLOM.

Учебните практики
Учебните практики се провеждат в базовите предприятия на гимназията: IBM – България (за сп.,,Информатика”), хотели и туроператори ,,Лион”****, ,,Лозенец”***, ,,Централ Форум”***, ,,Европа”****, ,,Самоков - Боровец”****, ,,Tangra tour”, ,,United travel” (за сп.,,Хотелиерство” и ,,Мениджмънт в туризма”), в създаденият от бивши възпитаници туроператор ,,Бултур” и в симулативен център на УТФ. Производствената практика е с продължителност три седмици - от 15 юни. Всеки отработен час в реална среда се отразява в Стажантската книжка на ученика.
Отворени врати
,,Отворени врати на частното училище” - от 17 до 21 май. Това е времето, през което нашето училище отваря вратите си за родители и ученици, които биха желали да научат нещо повече за нас чрез организираните открити уроци, делови игри, симулативни тренинги, анимационни програми и спортни състезания. Седмицата приключва с поздравителен концерт, посветен на рождения ден на училището и деня на славянската писменост и култура.

Контрол и дисциплина
Контрол и дисциплина по време на учебно-възпитателния процес – прилагат се строги правила залегнали в ПВР на гимназията. Родителите се информиран незабавно за всяко закъснение или отсъствие на ученика. При нисък успех (под мн.добър 4,50) или при допуснати 15 неизвинени отсъствия, в края на учебната година се заплаща наказателна такса. За успеха и дисциплината на учениците, родителите се информират от електронните им бележници (в сайта на гимназията) и писмено от информационни бланки, които получават на всеки два месеца.

Материалната база
Материалната база – самостоятелна сграда, естетически и ергономично устроена с голям двор в светло междублоково пространство. Сградата се мамира пред блок 134 (между блок No 2 и No 3 на бул.,,Ал. Стамболийски”) Маршрутни линии с номера: 1, 4, 13, 16, 32, 35; автобус No 77; трамваи No 8 и No10.

Ученически съвет
Ученически съвет с делегирани широк кръг от права и представител в Педагогическия съвет на училището.

Клубове по интереси

Бизнес клуб,
в който учениците се обучават целогодишно в спец курсове и получават сертификати за завършено квалификационно ниво, напр.:

 • "Имиджмейкинг",
 • "PR",
 • "Комуникативни умения на мениджъра при общуване с външни и вътрешни публики",
 • "Стайлинг",
 • "Интерактивни преговори на мениджъра",
 • "Комуникативни умения за представяне на продукти и услуги в медиите",
 • "Сомелиерство", "Екскурзоводство",
 • "Декоративна козметика и грим", и др.,

Анимация,

в който учениците подготвят забавно развлекателни програми.

Ако желаете да ползувате старата версия на сайта ни - www.bulprogress.com. Натиснете тук.

Програми и проекти

Национална програма - "Училището – територия на учениците" - 2007 – 2010г.

Нашата анкета

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ 1300 ЛЕВА ОТ ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧАСТНОТО УЧИЛИЩЕ ЩЕ СЕ ПОЕМА ОТ ДЪРЖАВАТА

Статистика

Посещения днес: 20
Посещения общо: 80135
Страници общо: 85544
Начална дата: 13-12-2009
Restore Default Settings

Login Form

:sortableRadius1module